Rendelet a tűzgyújtásról és a kerti hulladék égetéséről

Lökösháza Közsg Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelete a tűzgyújtásról és a kerti hulladék égetéséről

 

1. §

A rendelet alkalmazása szempontjából:

- avar és kerti hulladék: lehullott lomb, fű, szár, levél, kaszálék, metszési hulladék, egyéb növényi maradványok (a továbbiakban együtt: kerti hulladék)

- külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, vízgazdálkodási, vagy művelés alatt nem álló természet közeli része

- belterület: lakott övezet, ideértve a zártkerti ingatlanokat is.

2. §

A kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban hasznosítással, másodsorban komposztálással kell gondoskodni.

3. §

(1) A kerti hulladékot égetéssel történő ártalmatlanítása esetén előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az égetés a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, kis adagokban történhet. Az ingatlan tulajdonosa (külön engedély nélkül) bármely lőkösházi ingatlanán égethet kerti hulladékot, a jelen rendeletben foglalt szabályok és korlátozások betartása mellett.

(2) Belterületen Lőkösháza lakossága és a levegő tisztasága védelme érdekében a kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok esetén március 1-től május 31-ig, valamint szeptember 15-től november 30-ig terjedő időszakban, hétfői és pénteki napokon a 8.00 és 18.00 óra, illetve szombaton 8.00 és 12.00 óra között lehetséges, kivéve a munkaszüneti és ünnepnapokat.

(3) Erősen párás, ködös időben, valamint szélmozgás (> 15 km/óra) esetén tilos az égetés, tüzet gyújtani csak szélcsendes időben szabad.

(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen idegen anyagot (kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, permetszert, ezek maradékait és csomagoló anyagait, elhullott állatot)

(5) A kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított helyen, a vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, az emberi egészség és környezet károsítása nélkül történhet.

(6) A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő (füst, bűz, pernye, korom, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Tilos égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst az égetés környezetében lévő zöld növényeket (pl. fát, bokrot, zöldfelületet) ne károsítsa.

4. §

(1) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. A helyi viszonyokat figyelembe véve, indokolt esetben az önkormányzat is elrendelhet tűzgyújtási tilalmat.

(2) Külterületen az irányított égetés megkezdése előtt az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szerinti engedélyeztetési kötelezettségnek eleget kell tenni.

(3) Külterületen, ha a növényi hulladék más ártalmatlanítására nincs lehetőség, az égetés csak szeptember 15. és május 15. között lehetséges.

5. §

(1) A kerti hulladék égetése kizárólag az ingatlan tulajdonosának tudtával és jóváhagyásával végezhető. Az égetést kizárólag cselekvőképes nagykorú személy végezheti, aki nem áll szeszesital, vagy egyéb, a cselekvőképességet befolyásoló anyag vagy szer hatása alatt.

(2) Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (pl. füst, bűz, pernye, korom, hőtermelés) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést végző köteles a tüzet azonnal eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.

(3) A tűz folyamatos őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A tüzet magára hagyni tilos. Az égetés helyszínén olyan eszközöket, illetve felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, azonnal eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.

(4) A helyben keletkezett kerti hulladék égetését ingatlanon belül kell végrehajtani, közterületet, vagy más ingatlanát erre a célra igénybe venni tilos.

(5) Az égetés befejezésével az égetést végző köteles a tüzet eloltani, a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – megszüntetni, a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

(6) Amennyiben a tűz elterjed, és az égetést végző azt nem tudja megfékezni, köteles haladéktalanul bejelenteni a tűz terjedését a tűzoltóságnak. Bejelentés után az égetést végző köteles az égetés helyszínén tartózkodni a tűzoltóság kiérkezéséig.

(7) A jogszabálytól eltérő vagy hatóság engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.

 6. §

(1) Tilos az égetés folyamatának gyorsítása céljából légszennyező, bűzös, vagy tűzveszélyes segédanyag (pl: benzin, gázolaj, hígító) használata.

(2) Belterületen tilos a lábon álló növényzet égetéssel történő megsemmisítése. Külterületen pedig tilos a zöld növényi részeket tartalmazó lábon álló növényzet égetése.

(3) Tilos a kerti hulladék égetése közigazgatási intézmények, egészségügyi és gyermekintézmények, kulturális és közösségi intézmények, sportlétesítmények 100 m-es körzetében, az intézmény működési ideje alatt.

(4) Tilos a kerti hulladék égetése elektromos, távközlési és gázvezetékek 10 m-es körzetén belül.

(5) Tilos a kerti hulladék égetése a véderdők területén, és a helyi védelem alatt álló területeken.

(6) Tilos az égetés közút mellett, az út tengelyétől számított 20 m-en belül. Az égetés a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetheti, a látótávolságot nem csökkentheti.

(7) Tilos olyan időszakban égetni, amikor az erre feljogosított szerv a község területén vízkorlátozást rendel el, vagy az égetés helyszínén a vízszolgáltatás bármely okból szünetet vagy korlátozott.

(8) Belterületen június 1. és szeptember 14., valamint december 1. és február 28. között a kerti hulladék égetése tilos.

(9) Külterületen június 1. és szeptember 14. közötti időszakban növényi hulladékot égetni tilos.

7. §

(1) Tarló, illetve lábon álló száraz növényzet égetését csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt az OTSZ alapján a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége adja ki.

(2) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növényegészségügyi hatóság állásfoglalását, védett, Natura 2000, vagy ökológiai hálózat területén a Nemzeti Park állásfoglalását.

8. §

A rendelet 2015. június 1-én lép hatályba.

Módosította a 9/2015. (IX.10.) sz. önkormányzati rendelet.

1. § A Rendelet 5. § (7) bekezdése hatályát veszti.

2. § A Rendelet 6. § (2) bekezdése hatályát veszti.

3. § A Rendelet 7. § -a hatályát veszti.

4. § A rendelet 2015. szeptember 1-én lép hatályba.

All for Joomla All for Webmasters

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató